☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miejskie Przedszkole nr 9 - BIP ARCHIWALNY

Środa 08.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy


DYREKTOR
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 „KUBUŚ PUCHATEK” W SZCZYTNIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

1. Dane podstawowe:
    a) nazwa stanowiska pracy:  referent
    b) wymiar etatu:  1/2
    c) zatrudnienie:  umowa o pracę  od 01.09.2019r.
2. Wymagania niezbędne:
    a) obywatelsko polskie i pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
    b) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku
    c) nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie
    d) wykształcenie średnie zawodowe, licealne lub pomaturalne na kierunku ekonomicznym  lub
- wykształcenie wyższe zawodowe, wyższe magisterskie lub studia podyplomowe na kierunku ekonomicznym
3. Wymagania dodatkowe:
    a) sprawna  obsługa sprzętu komputerowego i biurowego oraz umiejętność pracy  w programach użytkowych  Office (Word, Excel)
    b) znajomość specyfiki pracy w jednostce samorządowej
    c) znajomość przepisów  BHP i ppoż oraz  zamówień publicznych
    d) znajomość przepisów kodeksu pracy oraz karty nauczyciela
    e) samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań
    f) umiejętność organizowania własnej pracy, systematyczność
    g) wysoka kultura osobista
4. Zakres obowiązków na wykonywanym stanowisku:
    a) prowadzenie raportów kasowych
    b) dokonywanie operacji gotówkowych z bankiem na podstawie zatwierdzonych dokumentów
    c) sporządzanie przelewów w bankowości elektronicznej ( za zakupione towary i usługi oraz podatkowych i ZUS)
    d) uzgadnianie należności przedszkola z ewidencją księgową
    e) przygotowywanie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi poniżej 30. 000 Euro
    f) prowadzenie kartotek związanych z BHP
    g) prowadzenie ewidencji komputerowej majątku szkoły tj. środki trwałe i pozostałe środki trwałe
    h) segregacja oraz kontrola kompletności dokumentów księgowych

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
    a) praca administracyjno-biurowa, przy monitorze ekranowym
    b) użytkowanie sprzętu biurowego: drukarka, kserokopiarka, niszczarka
    c) stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku Miejskiego Przedszkola nr 9 ‘ Kubuś Puchatek”w Szczytnie
6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
    a) list motywacyjny, CV
    b) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (mile widziane opinie z poprzednich miejsc pracy)
    c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
    d) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
    e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwa skarbowe
    f) klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.
7. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
Powyższe dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.07.2019r. do godz.12.00 w kancelarii Miejskiego Przedszkola nr 9 „Kubuś Puchatek” 3 w Szczytnie przy ul. Polnej 16. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji , numerem telefonu oraz dopiskiem: „Konkurs na stanowisko urzędnicze – referent”.

8. Informacje dodatkowe:
    1. aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
    2. po upływie terminu do złożenia dokumentów informacja o wynikach konkursu podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Przedszkola nr 9 „Kubuś Puchatek”  w Szczytnie oraz  na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
    3. konkurs przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna  powołana przez Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 9 „Kubuś Puchatek” w Szczytnie.
    4. kandydaci  zakwalifikowani  zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
    5. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przedszkolu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi: mniej niż 6 %.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskim Przedszkolu nr 9 „Kubuś Puchatek” w Szczytnie pod numerem telefonu   89 676 09 52, 728914454.

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy
 Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentarnego Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych raz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)
 „Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia    27 kwietnia 2016 roku informuję, że:
1. Administratorem Pan/i danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 9 „Kubuś Puchatek” z siedzibą przy ul. Polnej 16 w Szczytnie, tel. 89 676 09 50, e-mail:mp9@um.szczytno.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w przedszkolu możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@um.szczytno.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c  w/w rozporządzenia.
3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji.
4. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
5. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Dyrektor Miejskiego Przedszkola  „Kubuś Puchatek”  w Szczytnie
Bożena Paradowska

 

 

DYREKTOR  MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 „KUBUŚ PUCHATEK” W SZCZYTNIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

1. Dane podstawowe:
    a) nazwa stanowiska pracy:  główny księgowy
    b) wymiar etatu:  1/2
    c) zatrudnienie:  umowa o pracę  od 01.09.2019r.

2. Wymagania niezbędne:
    1. posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
    2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
    3. nie był/a prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
    4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do
wykonywania obowiązków głównego księgowego;
    5. spełnia jeden z poniższych warunków:
    a) ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
    b) ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;
    c) jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
    d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

3. Wymagania dodatkowe:
1. Doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej;
2. Umiejętność organizacji i koordynacji prac w dziale księgowości;
3. Umiejętność obsługi komputera i programów niezbędnych do obsługi budżetu, w tym znajomość obsługi programów księgowych (finanse, rozrachunki, VAT) oraz Word i Excel;
4. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i współpracy w zespole;
5. Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej;
6. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych;
7. Znajomość przepisów oświatowych i samorządowych;
8. Znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela;
9. Sumienność, skrupulatność, nieposzlakowana opinia.

4. Zakres obowiązków na wykonywanym stanowisku:
1. Prowadzenie rachunkowości przedszkola zgodnie z obowiązującymi zasadami.
2. Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami.
3. Przestrzeganie i bieżące wprowadzanie w życie odpowiednich przepisów ustawowych (w szczególności ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych), przepisów Ministra Finansów, Ministra Edukacji Narodowej, Pracy i Polityki Socjalnej oraz zarządzeń Kuratora, władz samorządowych i Dyrektora przedszkola.
4. Opracowywanie planów i budżetu zgodnie z przepisami i wskaźnikami.
5. Przygotowywanie i przedstawianie przełożonym informacji o stanie finansów placówki.
6. Terminowe sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych.
7. Opracowywanie w oparciu o obowiązujące przepisy, wewnętrznych uregulowań                  w zakresie spraw finansowo-rachunkowych.
8. Czuwanie nad całokształtem prac w zakresie rachunkowości oraz instruowanie w tym względzie pracowników.
9. Analiza gospodarki finansowej placówki i dokonywanie wstępnej kontroli zgodności
przeprowadzanych operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
10. Przestrzeganie dyscypliny finansowej przy realizacji budżetu, nie przekraczanie wydatków przewidzianych planem finansowym.
11. Planowe realizowanie budżetu w zakresie wydatków przedszkola.
12. Instruowanie pracowników, przygotowywanie dokumentów, druków oraz współdziałanie w ramach komisji powołanych do okresowej kontroli składników majątkowych szkoły.
13. Czuwanie nad właściwym gospodarowaniem i skuteczną ochroną mienia placówki, okresowe kontrolowanie i terminowe rozliczanie osób odpowiedzialnych za to mienie.
14. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej, kontroli operacji gospodarczych placówki,
stanowiących przedmiot księgowań.
15. Badanie legalności, kompletności, rzetelności i prawidłowości wszystkich dokumentów
dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w tym: faktur, umów, dokumentów obrotu środkami pieniężnymi i składnikami rzeczowymi oraz dokumentów o charakterze
rozliczeniowym.
16. Wykorzystywanie, w zakresie wykonywanych zadań, programów komputerowych według
zasad określonych przepisami ustawowymi.
17. Zgodnie z potrzebami placówki wykonywanie prac zleconych przez Dyrektora przedszkola.
5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
    1. praca administracyjno-biurowa, przy monitorze ekranowym
    2. użytkowanie sprzętu biurowego ( drukarka, kserokopiarka, niszczarka)
    3. stanowisko pracy znajdujące się na piętrze budynku przedszkola, oświetlenie sztuczne i naturalne
6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. CV, list motywacyjny;
2.  kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (mile widziane opinie z poprzednich miejsc pracy);
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwa skarbowe
5. klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”
7. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
Powyższe dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  do godz.12.00 w kancelarii Miejskiego Przedszkola nr 9 „Kubuś Puchatek”  w Szczytnie przy ul. Polnej 16. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji , numerem telefonu oraz dopiskiem: „Konkurs na stanowisko urzędnicze – główny księgowy”.
8. Informacje dodatkowe:
    1. aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
    2. po upływie terminu do złożenia dokumentów informacja o wynikach konkursu podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Przedszkola nr 9 „Kubuś Puchatek”  w Szczytnie oraz  na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
    3. konkurs przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna  powołana przez Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 9 „Kubuś Puchatek” w Szczytnie.
    4. kandydaci  zakwalifikowani  zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
    5. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przedszkolu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi: mniej niż 6 %.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskim Przedszkolu nr 9 „Kubuś Puchatek”  w Szczytnie pod numerem telefonu   89 676 09 52, 728914454.Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy
 Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentarnego Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych raz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)
 „Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia    27 kwietnia 2016 roku informuję, że:
1. Administratorem Pan/i danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 9 „Kubuś Puchatek” z siedzibą przy ul. Polnej 16 w Szczytnie, tel. 89 676 09 50, e-mail:mp9@um.szczytno.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w przedszkolu możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@um.szczytno.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c w/w rozporządzenia.
3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji.
4. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
5. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Dyrektor Miejskiego Przedszkola  „Kubuś Puchatek” w Szczytnie
Bożena Paradowska

Wytworzył:
Bożenna Paradowska
Udostępnił:
Bożenna Paradowska
(2019-06-27 11:09:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Bożenna Paradowska
(2019-06-27 11:13:03)
 
 
ilość odwiedzin: 51423

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X