☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miejskie Przedszkole nr 9 - BIP ARCHIWALNY

Środa 08.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy (3.04.2019)

DYREKTOR MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 „KUBUŚ PUCHATEK” W SZCZYTNIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
1. Dane podstawowe:
    a) nazwa stanowiska pracy:  referent
    b) wymiar etatu:  1/6
    c) zatrudnienie:  umowa o pracę  od 03.04.2019r.
2. Wymagania niezbędne:
    a) obywatelsko polskie i pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
    b) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku
    c) nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie
    d) wykształcenie średnie zawodowe, licealne lub pomaturalne na kierunku ekonomicznym      lub
- wykształcenie wyższe zawodowe, wyższe magisterskie lub studia podyplomowe na kierunku ekonomicznym
3. Wymagania dodatkowe:
    a) sprawna  obsługa sprzętu komputerowego i biurowego oraz umiejętność pracy w programach użytkowych  Office (Word, Excel)
    b) znajomość specyfiki pracy w jednostce samorządowej
    c) znajomość przepisów  BHP i ppoż oraz dotyczących zamówień publicznych
    d) znajomość przepisów kodeksu pracy oraz karty nauczyciela
    e) samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań
    f) umiejętność organizowania własnej pracy, systematyczność
    g) wysoka kultura osobista
4. Zakres obowiązków na wykonywanym stanowisku:
    a) prowadzenie raportów kasowych
    b) dokonywanie operacji gotówkowych z bankiem na podstawie zatwierdzonych dokumentów
    c) sporządzanie przelewów w bankowości elektronicznej ( za zakupione towary i usługi oraz podatkowych i ZUS)
    d) uzgadnianie należności przedszkola z ewidencją księgową
    e) przygotowywanie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi poniżej 30. 000 Euro
    f) prowadzenie kartotek związanych z BHP
    g) prowadzenie ewidencji komputerowej majątku szkoły tj. środki trwałe i pozostałe środki trwałe
    h) segregacja oraz kontrola kompletności dokumentów księgowych

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
    a) praca administracyjno-biurowa, przy monitorze ekranowym
    b) użytkowanie sprzętu biurowego: drukarka, kserokopiarka, niszczarka
    c) stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Szczytnie
6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
    a) list motywacyjny, CV
    b) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (mile widziane opinie z poprzednich miejsc pracy)
    c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
    d) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
    e) oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku
    f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
    g) klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.
7. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
Powyższe dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.03.2019r. do godz.12.00 w kancelarii Miejskiego Przedszkola nr 9 „Kubuś Puchatek” 3 w Szczytnie przy ul. Polnej 16. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji , numerem telefonu oraz dopiskiem: „Konkurs na stanowisko urzędnicze – referent”.
8. Informacje dodatkowe:
    1. aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
    2. po upływie terminu do złożenia dokumentów informacja o wynikach konkursu podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Przedszkola nr 9 „Kubuś Puchatek”  w Szczytnie oraz  na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
    3. konkurs przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna  powołana przez Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 9 „Kubuś Puchatek” w Szczytnie.
    4. kandydaci  zakwalifikowani  zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
    5. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przedszkolu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi: mniej niż 6 %.

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 9 „Kubuś Puchatek” w Szczytnie - Bożena ParadowskaKLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole Nr 9 " Kubuś Puchatek" w
Szczytnie, które  reprezentuje Dyrektor,  z siedzibą w 12-100 Szczytno, ul. Polna 16, tel: 896760950, mail:mp9@um.szczytno.pl
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedszkolu Nr 9 " Kubuś Puchatek" w Szczytnie możliwy jest pod adresem email: iodo@um.szczytno.pl
Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w  Miejskim Przedszkolu Nr 9 " Kubuś Puchatek" w Szczytnie
Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji.
Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Podpis Administratora
Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 9 „Kubuś Puchatek” w Szczytnie - Bożena Paradowska
                                
                                    
                                
 

Wytworzył:
Bożenna Paradowska
Udostępnił:
Bożenna Paradowska
(2019-06-27 11:08:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Bożenna Paradowska
(2019-06-27 11:08:08)
 
 
ilość odwiedzin: 51420

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X